Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

161727893752007