Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗНА – Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Белене

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Белене и на Портала за обществени консултации, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Белене, на e-mail: obshtinabl@abv.bg или в деловодството на Общината, град Белене ул. “България” № 35.

MOTIVI-IZM-NAR-TAKSI-2022
PROEKT-IZM-NAREDBA-TAKSI-2022