Общински съвет-Белене прие нова Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и околната среда на територията на Община Белене.

Настоящата наредба се приема на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и отменя Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и околната среда на територията на община Белене,  приета с Решение №21 на заседание на Общинският съвет от 30.04.2002 г.

Наредбата е приета с решение №95 на Общински съвет – Белене, взето с протокол №10 от заседание, проведено на 07.12.2021г.

Измененията и допълненията на Наредбата се извършват по реда на приемането и в съответствие с чл.21, ал.2 от ЗМСМА.

Наредбата влиза в сила в 3-дневен срок от публикуването й на официалната интернет страница на Община Белене.