Община Белене осигурява публичен достъп до проект на Общ устройствен план на община Белене (без землището на гр. Белене)

Община Белене, на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми, осигурява публичен достъп до проект на Общ устройствен план на община Белене (без землището на гр. Белене), Доклад за екологична оценка с Нетехническо резюме, Доклад за оценка на съвместимостта и приложенията към тях: линк Становища, бележки и препоръки могат […]

» Read more