Покана за публично обсъждане на проект за изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане на имоти – общинска собственост за 2022 г.

Покана за публично обсъждане на проект за изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане на имоти – общинска собственост за 2022 г. На основание чл.26 и чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове ЗНА, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС и чл.28, ал.5 и ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество […]

» Read more
1 2 3