Обява за подбор на проектни предложения по мярка 1.3 “Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства” от СВОМР на МИГ Белене-Никопол финансирана по ПРСР 2014-2020

1.-Обява-м.1.3