Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване на свободни пасища, мери и ливади

165485649772692