С Ъ О Б Щ Е Н И Е за „Изграждане на паркинг в УПИ II-1440, стр.кв.42а, ул.„Фердинанд Дечев” – гр.Белене, община Белене”

съобщение-овос-14-дни