Обявление съдържащо проект на Докладна записка от Милен Павлов Дулев относно одобряване на проект на План-сметка за необходимите разходи за извършване на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в Община Белене през 2023 г.

» Read more