Обява за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегия за водено от общностите местно развитие

 О Б Я В А
                    ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
           БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА  4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В
       ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО
            РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ,
        ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 
     Днес, 15.03.2023 г., Сдружение „МИГ Белене-Никопол“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Европейски земеделски фонд за
развитие на селските райони, в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява трети прием по процедура за подбор на проектни предложения  №BG06RDNP001-19.564 „МИГ Белене-Никопол, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.
     Процедурата за подбор на проектни предложения се обявява в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Белене-Никопол“ и изпълнението й се извършва чрез подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.
Мярката подкрепя модернизация и преструктуриране на земеделски стопанства, повишаване на продуктивността и конкурентоспособността на земеделието. Направените инвестиции трябва да водят до внедряване на нови продукти, процеси, технологии и обновяване на наличните производствени материални и нематериални активи в земеделските стопанства, опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци и повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, до насърчаване на сътрудничество с производителите  и преработвателите на земеделски продукти и подобряване на условията на труд, хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство и осигуряване на възможности за производство на биологични земеделски продукти.

  

Начален срок за подаване на проектните предложения:  15.03.2023 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 31.05.2023 г. – 16:30 часа.