Обява за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегия за водено от общностите местно развитие

 О Б Я В А                     ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА            БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА  4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В        ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО             РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА […]

» Read more