Бюджет 2024 г.

Приходи и разходи

Капиталови разходи

Численост

Разчети по дълга

Субсидии Читалища

Субсидии Спортни клубове

Бюджет – Средства от ЕС

Просрочия

Докладна записка

Прогноза МБАЛ Белене

Прогноза Бел Медик ЕООД

Прогноза Здраве ЕООД

Прогноза Община Белене

Протокол Публично обсъждане