Гражданска регистрация и административно обслужване

Услуга Цена Описание на услугата Заявление
2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване 6.00 лв. – за първи подпис + 2.40 лв. за всеки следващ виж тук виж тук
2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа 3.60 лв. – за първа страница +2.40 лв. за всяка следваща виж тук виж тук
2094 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите 12.00 лв. – за първа страница + 2.40 лв. за всяка следваща виж тук виж тук
1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 5.00 лв. виж тук виж тук
1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал Безплатно виж тук виж тук
2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 5.00 лв. виж тук виж тук
2016 Издаване на удостоверение за наследници 8.00 лв.- експесна
6.00 лв.- бърза
4 лв.- обикновена
виж тук виж тук
2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 10.00 лв. виж тук виж тук
2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път Безплатно виж тук На гише в административно звено
2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението 5.00 лв. виж тук виж тук
2033 Възстановяване или промяна на име Безплатно виж тук виж тук
2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 5.00 лв. виж тук виж тук
2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 5.00 лв. виж тук виж тук
2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат 5.00 лв. виж тук виж тук
2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) 5.00 лв. виж тук виж тук
2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 1.00 лв. на страница виж тук виж тук
2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи Безплатно виж тук виж тук
2052 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал Безплатно виж тук виж тук
2053 Припознаване на дете Безплатно виж тук виж тук
2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година 4.00 лв. виж тук виж тук
2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца 4.00 лв. виж тук виж тук
2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители Безплатно виж тук виж тук
2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България 10.00 лв. виж тук виж тук
2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 5.00 лв. виж тук виж тук
2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат 5.00 лв. виж тук виж тук
2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес 5.00 лв. виж тук виж тук
2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина 30.00 лв. виж тук виж тук
2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 5.00 лв. виж тук виж тук
2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година 4.00 лв. виж тук виж тук
2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ
адрес
5.00 лв. виж тук виж тук
2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение 4.00 лв. виж тук виж тук
2109 Издаване на удостоверение за семейно положение 5.00 лв. виж тук виж тук
2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 15.00 лв. виж тук виж тук
2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес 4.00 лв. виж тук виж тук
2132 Промяна в актовете за гражданско състояние Безплатно виж тук виж тук
2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство Безплатно виж тук виж тук
2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението 4.00 лв. виж тук виж тук