ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ (ЦАО)

ПУБЛИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ

Община Белене е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и предлага възможност да се заявят всички административни услуги и по електронен път на следния адрес: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services Всеки потребител може заяви електронна услуга, като притежава валиден електронен подпис (КЕП) и притежава профил в системата в Системата за сигурно е- връчване .

 

 

Идентификатор Име на услуга Електронен портал Административен регистър
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

2033 Възстановяване или промяна на име

Виж

Виж

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Виж

Виж

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Виж

Виж

2016 Издаване на удостоверение за наследници

Виж

Виж

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Виж

Виж

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

Виж

Виж

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Виж

Виж

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Виж

Виж

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

Виж

Виж

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Виж

Виж

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Виж

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Виж

Виж

2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

Виж

Виж

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

Виж

Виж

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

Виж

Виж

2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Виж

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Виж

Виж

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Виж

Виж

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

Виж

Виж

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Виж

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

Виж

Виж

2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

Виж

Виж

2052 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

Виж

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Виж

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Виж

Виж

2053 Припознаване на дете

Виж

Виж

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Виж

Виж

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Виж

Виж

2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

Виж

Виж

2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Виж

Виж

2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Виж

Виж

2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Виж

Виж