Екология

Услуга Цена Описание на услугата Заявление
1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар 10 лв виж тук виж тук
2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение 10 лв виж тук виж тук
2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър Безплатно виж тук виж тук
2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата) Безплатно виж тук виж тук
2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии Безплатно виж тук виж тук
2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения таксата е различна за видовете лечебни растения виж тук виж тук
2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи 10 лв. виж тук виж тук
2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци Безплатно виж тук виж тук
1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот Безплатно виж тук виж тук
2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти Безплатно виж тук виж тук
2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост Безплатно виж тук виж тук
2059 Издаване на заповед за изземване на имот Безплатно виж тук виж тук
2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост Безплатно виж тук виж тук
2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти 6.00 лв. – обикновена;
7.80 лв. – бърза;
12.00 лв. – експресна
виж тук виж тук
2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост 7.00 лв. – обикновена;
9.10 лв. – бърза;
14.00 лв. – експресна.
виж тук виж тук
2105 Установяване на жилищни нужди – картокетиране и издаване на удостоверение Безплатно виж тук виж тук
2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост Безплатно виж тук виж тук