ЕКОЛОГИЯ

ПУБЛИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ

Община Белене е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и предлага възможност да се заявят всички административни услуги и по електронен път на следния адрес: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services Всеки потребител може заяви електронна услуга, като притежава валиден електронен подпис (КЕП) и притежава профил в системата в Системата за сигурно е- връчване .

Идентификатор Име на услуга Електронен портал Административен регистър
Административни услуги “Зелена система
1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Виж

Виж

2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Виж

Виж

2067 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

Виж

Виж

2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Виж

Виж

2046 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Виж

Виж

Административни услуги “Селско стопанство и екология
2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

Виж

Виж

2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии

Виж

Виж

2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Виж

Виж

2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

Виж

Виж

Режим 2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

Виж

Виж