Герб и символиСимволите и знаците на Община Белене в йерархична последователност и взаимообвързаност


Гербът на община Белене е символ на града и общината и символизира самостоятелността на общинската власт. Гербът на община Белене има формата на щит, символ на нашата крепост – мястото, където всеки гражданин се чувства защитен и сигурен за живота и имуществото си. Двете вълнообразни линии символизират река Дунав – врата към света. Горната част на герба представлява житен клас и символизира традиционния поминък на населението и плодородието на нашата земя. Равнобедреният триъгълник в горната част на герба символизира постоянния стремеж към икономически и духовен възход. Равностранният шестоъгълник в средата на герба символизира етническото и верското многообразие на населението и равноправието между отделните групи, а кръгът в него – непреходността на съвместното съжителство.

 


Знамето на Община Белене е символ с първостепенно значение. То се изработва от бял копринен плат в правоъгълна форма с размери 90 см на 150 см. В центъра на знамето със син цвят е изобразен гербът на Община Белене.

 
 
 
 
 
 
 
 


Почетната книга на община Белене отразява хронологията на съществени и значими приноси на български и чуждестранни граждани в цялостното развитие на община Белене.
Право на вписване в почетната книга имат:
1. Удостоените със званието „Почетен гражданин на община Белене”;
2. Видни държавни, обществени и стопански дейци, свързали своята дейност с община Белене;
3. Носители на грамоти за особени заслуги към община Белене;
4. Ръководителите на чуждестранни делегации, чието посещение е свързано с утвърждаване и популяризиране името на община Белене, извън границите на Република България.

 


Почетният знак на община Белене /плакет/ е метално изображение на герба на община Белене, който се връчва на удостоени със званието „Почетен гражданин на община Белене”. Почетният знак може да бъде връчван и при други подходящи случаи от Кмета на община Белене и Председателя на Общинския съвет.

 
 
 
 
 
 
 


Церемониалната огърлица на Кмета на Община Белене е символ на местната власт, на отговорност и приемственост. Тя се състои от правоъгълни метални сегменти от двете страни и един основен елемент, на който е изобразен герба на Община Белене. Церемониалната огърлица се предава от Кмета на общината при встъпване в длъжност на новоизбрания кмет.
Церемониалната огърлица се носи от Кмета на общината в следните случаи:
1. При връчване на званието “Почетен гражданин” на Община Белене.
2. При тържествени заседания на Общински съвет Белене.
3. При прояви по случай празниците на град Белене.
4. При особено официални случаи – срещи с представители на международни организации и на други държави.

 


Символичният ключ на Община Беленеe художествена изработка от метал и върху него е изобразен герба на общината. Той символизира държавността и доверието, силата на традицията и гордостта на гражданите на Общината. Ключът на общината се предава от Кмета на общината при встъпване в длъжност на новоизбрания кмет.

 
 

Наредбата за символиката на Община Белене е приета на заседание на Общинския съвет с Решение №82 от 25.07.2012 г. и влиза в сила от деня на приемането й.