МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Община Беленe се намира в северната централна част на Дунавската равнина в Област Плевен — на 60 км в североизточна посока от областния център Плевен, на северната държавна граница на Р България с Р Румъния, от километър 582 до километър 567 на десния бряг на река Дунав в плодородната Свищовско-Беленска низина (с площ 160 000 дка). Територията на общината е 285 046 дка (285 км²), от които 12 110 дка са фонд „населени места“. За площта си е една от малките общини в България. Състои се от шест населени места — общинският център град Белене и пет села (кметства) — Деко̀в, Татари, Петокладенци, Кулина вода и Бяла вода.

Съседни Общини са: на изток Свищов, на запад Никопол, и Левски на юг.