Отменени наредби

НАРЕДБА

За пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Белене – приета с Решение № 81 от 25.07.2012 г., взето с Протокол № 10/25.07.2012 г. на Общински съвет-Белене и отменена с Решение №197/09.03.2020 г., по АД № 1409/2019г. на Административен съд – Плевен.

Чл. 63, ал. 2 от Наредба №16 за определяне размера на местните данъци на територията на община Белене, приета с Решение №98/01.09.2016 г. на Общински съвет – Белене, е отменена с Решение №369/30.06.2020 г. на Административен съд – Плевен.