Проект на Бюджет 2024 г.

Бюджет – Средства от ЕС

Докладна записка

Просрочия

Численост

Капиталови разходи 

Приходи и разходи 

Разчети по дълга

Субсидии Читалища

Субсидии Спортни клубове

Проект на Предложение до ОбС

Предложение до ОбС с приложения