Туризъм

Туристически обекти

САЙТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТУРИЗМА В БЕЛЕНЕ

Както е отбелязано в Социално-икономическото проучване на територията на община Белене, изготвено през 2009 г., в общината туризма не е развит и има относително малък дял. Внушителната ширина, красиви брегове и бавно протичане на р. Дунав при Белене, дават възможност за развитието на ловен, риболовен и маршрутно-познавателен туризъм. Наличието на Природен парк „Персина”, множество резервати, защитени зони и местности, исторически и религиозни обекти също допринасят за развитие на природно-познавателния и културния туризъм в ареала.

В областта на хотелиерството и ресторантьорството работят 32 предприятия за 2012 г., които заемат дял от 11 % от общия брой на регистрираните предприятия в общината. Това са места за подслон, хотели, ресторанти и кафенета. Общата тенденция в сектора е запазване постоянният брой на фирмите за периода 2010 – 2012 г. През 2012 г. се наблюдава леко повишение на броя реализирани нощувки, които през 2013 г. намаляват с около 9 хил.

Данните на НСИ показват, че сектор „Туризъм” бележи ръст през 2011 г., когато приходите от продажби нарастват от 1064 хил. лв. за 2010 г. до 1226 хил. лв. Възходящата тенденция, обаче, не успява да се запази и през 2012 г. се наблюдава спад до 1073 хил. лв. Същата зависимост се наблюдава и при реализираната печалба – 78 хил. лв. за 2010 г., 83 хил. лв. за 2011 г. и 61 хил. лв. за 2012 г. По отношение броя на заетите лица също се наблюдават движения надолу, съобразени по всяка вероятност с доходността на стопанските субекти (75 заети за 2010 г., 77 заети за 2011 г. и 70 заети за 2012 г.). Колебанията в развитието на туризма в община Белене, съчетани и с продължаващата икономическа криза в страната, показват, че в този сектор не се инвестира в подобряване качеството на условията, при които се предоставя туристическата и ресторантьорската услуга, не се правят вложения в нови и по-разнообразни атракции за привличане на посещаемост и в човешките ресурси (чуждоезиково обучение и квалификация). По този начин туристическите обекти са с недостатъчно висока категория и не могат да предоставят висококачествени услуги, с които да станат привлекателни за клиенти и инвеститори. Запазената чиста околна среда и гостоприемството на местното население са подходяща основа за развитието на туризма в община Белене. Към момента, наличната леглова база напълно задоволява потребностите туристическия поток. В бъдеще, след развитието на нови туристически атракции и места за посещения, и при реципрочно увеличаване броя на посетителите, липсата на достатъчно места за настаняване ще бъде сериозна пречка пред предлагането на туристически услуги. В тази връзка е препоръчително да се насърчава местната инициатива по разкриване на къщи за гости и малки семейни хотели. Още повече, че е налице и финансов инструмент за подпомагане на инвестиции в тази посока – ПРСР 2014 – 2020 г.

Анализът на сектор „Туризъм” показва, че подходящи за развитие в ареала на община Белене са различни туристически дейности, свързани с наличните специфични дадености и ресурси, като:

* Исторически, архитектурни и религиозни обекти, туристически услуги, представящи уникални местни продукти и обичаи. От значение за развитието на туризма са:

 • Антична римска крепост “Димум”;
 • „Правия камък“, некропол от 7 могили край с. Деков и др.;
 • Паметниците на загиналите във войните граждани на община Белене, разположени в Парка на признателността и в църквата „Рождество на Блажена Дева Мария“ в гр. Белене и на площада в с. Татари;
 • Етнографските сбирки в Народните читалища „Христо Ботев-97“ в гр. Белене и “Виделина” в с. Деков.;
 • Католическите и източно православната църкви; В католическия храм “Рождество на Бл.Дева Мария” се намира светилището, съхраняващо мощи на Блажения Еп.Евгени Босилков.

Като допълнителен стимул за развитие на туризма могат да са някои позабравени занаяти, сред които плетене на мебели от камъш, кошничарство, бъчварство, ковачество и плетене на рибарски мрежи.

Характерната за района на община Белене кухня включва уникални местни ястия като: триеница (супа с домашна юфка с месо), прясол (влашко ястие от печени чушки, домати и патладжан с чесън и печена риба), мазница и бърканица (вид тутманик), локуми (вид тиганици), качамак с кисело мляко и орехи, смесена туршия с постепенно добавяне на всякакви зеленчуци и плодове, като диви круши (киселици) и зелени малки дини и др.

Традиции и обичаи

* Използване на природните забележителности и защитени местности, с цел привличане на нови туристи – В тази връзка трябва да се имат предвид:

 • Природен парк „Персина” с обща площ 21762.2 ха (217 км²), разположен по цялата дължина на Свищовско – Беленската низина, включително част от ограждащия стръмен дунавски бряг при Никопол и Свищов и всички български дунавски острови в тази част на река Дунав. Основната цел на създаването му е съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, и запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите му. Уникалността и голямата значимост на комплекс Беленски острови е причина на 24.09.2002 г. да бъде обявено за Рамсарско място, което е най-голямото по площ в България – 6 898ха.
 • Резерват “Персински блата”, обявен за такъв през 1981 г., с цел запазване на типични дунавски блата и характерна блатна растителност, заедно с населяващите ги колонии от рибарки, чайки, корморани, чапли, диви патици и гъски. Общата му площ е 385,2 ха и включва следните територии: “Писченско блато” с площ 182 ха, “Мъртвото блато” с площ 122,6 ха и “Старото блато” с “Дульова бара” с площ 80,6 ха. От 1999 г. резерватът е прекатегоризиран в Поддържан резерват и е влажна зона с международно значение. Резерватът е истински рай за многочислени колонии от блатни птици, гнездовище на немия лебед и уникално есенно сборище на черния щъркел за страната.
 • Природна забележителност “Персин-Изток”, обявена със Заповед №1106/02.12.1981 г. на КОПС с площ 718,9 ха. Това са най-източните девствени места на о. Персин, представляващи непроходими мочурища и просторни стари върбово-тополови гори и съобщества от тръстика и папур. Природната забележителност е прекатегоризирана в Защитена местност през 2003 г.
 • Резерват “Китка” на о. Китка, обявен за такъв през 1981 г. и има обща площ 25,4 ха. Целтта му е запазване на първичната характерна растителност и като местообитание на морския орел.
 • Резерват “Милка”, намиращ се на о. Милка, обявен е с цел запазване на първичната характерна растителност и като местообитание на морския орел. Простира се на площ от 30 ха.
 • Защитена местност “Кайкуша” – Включва остатък от влажна зона в бившата Свищовско-Беленска заливна низина и е с площ 240 ха. Обявена е с цел запазването на естественото местообитание на редки водоплаващи птици и растителни видове, както и характерния облик на района.
 • Природна забележителност в местността “Плавала”, която представлява естествено находище на обикновен сладник.
 • Защитена зона „Никополско плато”, находяща се в землището на гр. Белене и община Никопол, с площ 223 ха. Включена е в Натура 2000 BG0002074 за опазване на дивите птици.
 • Защитена зона „Комплекс Беленски острови”, разположена е в землището на гр. Белене и е с площ 689 ха. Включена в Натура 2000 BG0002017 за опазване на дивите птици.
 • Защитена зона „Свищовско-Беленска низина”, която се намира в землищата на гр. Белене и гр. Свищов и е с площ 544 ха. Включена е в Натура 2000 Да BG000208 за опазване на дивите птици.
 • Защитена местност „Киселец”, разположена е в землище на с.Кулина вода с площ 10 ха и е включена в Натура 2000 – BG0000247 „Никополско плато”.