Здравеопазване

 

На територията на общината здравните услуги се осигуряват, чрез:

МЦ “Бел Медик“ ЕООД – Създаден е като търговско дружество със 100 % общинско участие през 2000 г., с основен предмет на дейност специализирана извънболнична медицинска помощ. В медицинския център са обособени като самостоятелни структури клинична лаборатория, образна диагностика, офталмологичен, неврологичен, педиатричен, физиотерапевтичен, акушеро-гинекологичен, хирургичен, кардиологичен, психиатричен, кожно-венерологичен, ендокринологичен и пулмологичен кабинети. Центърът разполага с подготвени медицински кадри и е създадена  добра организация на работа и обслужване на гражданите.

Адрес:
гр. Белене – 5930
ул. “Хр. Ботев” № 11
тел. 0658/ 3 31 13

 

“МБАЛ – Белене“ ЕООД – Разкрита като болнично заведение през 1947 год. Състои се от четири функционално обособени блока: консултативно-диагностичен, стационарен, болнична аптека и административно-стопански блок. Разполага с четири стационарни отделения – вътрешно (15 легла), педиатрично (10 легла), неврологично (10 легла) и физиотерапевтично (10 легла), както и с кабинет образна диагностика и медико-диагностична лаборатория. МБАЛ е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100 % общинска собственост. През последните години в “МБАЛ – Белене” ЕООД се прилагат различни мерки за подобряване условията, при които се осъществява диагностичния и лечебния процес, повишаване качеството на медицинските грижи –  осигуряване на квалифицирани медицински специалисти, модерна апаратура, усъвършенстване на средствата и механизмите за взаимодействие с общопрактикуващите лекари, филиал за спешна помощ, специалистите и звената от доболничната помощ, подобряване на медицинския мениджмънт, маркетинговата и дистрибутивна стратегия на лечебното заведение. Честа практика е обслужването на пациенти от други общини. За 2013 г. през отделенията на болницата са преминали болни от 22 селища на област Плевен.

  • 3 стоматологични практики.
  • 1 частен стоматологичен център.
  • 7 общопрактикуващи лекари, обслужващи населението гр. Белене и селата на общината. Самостоятелна практика има в с. Петокладенци, а останалите 4 кметства се обслужват от практиките в гр. Белене по график в определени дни от седмицата.
  • 1 филиал на ЦСМП-Плевен.
  • 3 аптеки и 1 дрогерия.

 

Социални дейности


Община Белене разполага с развита мрежа и система от социални заведения и услуги. Основната й насоченост е свързана с подпомагане на хората в неравностойно положение, като пенсионери, инвалиди и самотно живеещи възрастни хора. Характерно за ареала е, че се увеличава броят на хората в надтрудоспособна възраст – почти всяко второ лице от селското население и всяко пето от градското население. В голяма степен това са лица в критично социално положение, самотни или инвалиди, живеещи под минимума на жизнения стандарт, ветерани от войните и военноинвалиди. Особено  изявени са тези специфики в петте кметства на общината.

Предоставяните социални услуги в общината имат за цел да се подобри социалната закрила, да се преодолее социалната изолация и да осигури по-добри и достойни условия на живот и възможности за социално включване на групите в социален риск – хора с увреждания, самотно живеещи възрастни и лица в неравностойно положение.

Местната социална система се състои от следните социални заведения и оказвани услуги:

 • Домашен социален патронаж (ДСП) – Основната му дейност е свързана с предоставянето на социални услуги в общността, основно доставка на храна по домовете и хигиена (текуща и периодична) в жилищните помещения на обслужваните лица. До 2003 г. патронирани са 56 граждани над 60 години и инвалиди първа и втора група само от гр. Белене. От началото на 2004 г. ДСП обслужва над 130 лица от гр. Белене и селата Деков и Татари, но от 2011 г. до момента капацитетът на социалната структура е повишен до 250 лица. Към 2013 г. ползвателите на социални са 185 потребители, Основните видове социални услуги, които оказва ДСП са: доставка на храна по домовете на потребителите; услуги по поддържане на лична и битова хигиена; пазаруване със средства на патронираните на необходимите стоки и храни, плащане на такси и сметки за разходи; посредничество при извършване на административни, здравни и други услуги; и поддържане на социални контакти, обслужвани от 11.5 заети щатни бройки. Потребността на този вид социални услуги постоянно се нараства и за да бъдат обхванати всички нуждаещи се ще се наложат инвестиции в ново оборудване, транспортни средства и човешки ресурси.
 • Център за обществена подкрепа – Това е делегирана от държавата дейност с капацитет 25 места и численост на персонала 5 щатни бройки, в който се предоставят психологическа, социална и педагогическа подкрепа на децата и техните семейства. Център предоставя комплекс от социални услуги, насочени към превенция изоставянето на деца, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца в биологичното семейство, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. Потребителите на услугите са деца и семейства в риск на територията на община Белене -деца, жертви на физически и емоционален тормоз и техните семейства; деца, застрашени от отпадане или отпаднали от училище; деца с проблеми в поведението и техните семейства; семейства от общността, които търсят съвети и подкрепа при отглеждането и възпитанието на децата си; семейства, при които има риск да изоставят децата си в специализирана институция; деца и младежи настанени в специализирани институции за деца; кандидати за приемни семейства; утвърдени приемни семейства с настанени деца; кандидат-осиновители и семейства на осиновители в следосиновителен период.
 • Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания –Осъществен по проект и с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Предоставят се услуги за деца и младежи с увреждания.
 • Общинска основна организация на хората с увреждания – Сформирана е с Решение на Общински съвет – гр. Белене през 2002 г., като бюджетно звено, член на Съюза на инвалидите в Република България. През 2003 г. организацията разширява дейността си и приема нови членове както от гр. Белене, така и от кметствата на общината. Във всички кметства има организирани нейни дружества. Към настоящият момент в организацията са  регистрираните членове  е 632, което е 2,4% от населението в трудоспособна възраст с ТНР – 50 и над 50% и 11.8% от населението в над трудоспособна възраст с увреждания над 50 %. Социални услуги се предоставят на членове на организацията и обхващат: информационни услуги за правата и преференциите на хората с увреждания; разясняване правата за интеграционни добавки (транспортни услуги, лекарствени средства, целеви помощи за отопление); консултации, относно ползване технически помощни средства; консултиране и напътствия на родители за работа с деца с увреждания; културно-масови дейности: организиране на чествания, преглед на художествена самодейност, автопоход, посещение на културни и исторически паметници; занимание по интереси: шах, табла, изработване на сувенири, плетива и др.; организиране на семинари и лекции с медицински специалисти по отделните видове заболявания. Потребителите на тези социални услуги са инвалиди с определена първа, втора и трета група инвалидност, деца – инвалиди и доброволци. Характерно за целевите групи е влошеният им жизнен статус (ниски пенсии, липса на работа и доходи), високата средна възраст, самотата и безпомощността, което налага предлагане на комплекс от социални услуги за социално включване и интеграция.
 • Пенсионерски клубове – Учредени са в началото на 2004 г. в гр. Белене и селата Деков, Татари и Бяла вода, а по-късно и в останалите населени места на общината. На сдруженията са предоставени безвъзмездно помещения – общинска собственост за осъществяване на клубната дейност. Социалните услуги, предоставяни са насочени към социално включване на лица и семейства над 65 години. Основните дейности са свързани с: организиране на занимания по интереси; изнасяне на  беседи: здравни, по правата на човека, по обществен ред и сигурност, пожарна и аварийна безопасност; ангажиране на публични личности за работа с деца в риск; културно-масови дейности. В клубовете на пенсионера са извършени текущи ремонти и са снабдени с необходимото оборудване за ангажиране на свободното време на възрастните хора от общината.

На територията на община Белене се предоставят и още обществено значими социални услуги:

 • „Обществена трапезария”, финансирана от Фонд „Социално подпомагане” към МТСП и е свързана с доставката на „топъл обяд” на хора, които по различни причини не могат да си го осигурят сами. Крайни бенефициенти на този вид услуга са възрастни хора с ниски доходи, лица и семейства на месечно социално подпомагане по чл.9 от ППЗСП, скитащи и бездомни, които не са в състояние да задоволят сами основните си жизнени потребности.
 • „Медицински грижи по домовете”, финансиран по проект от „Каритас-Русе”. Дейността е свързана с предоставяне на медицински и социални услуги на възрастни и болни граждани на територията на община Белене.
 • Приемна грижа – На територията на община Белене има 11 професионални приемни семейства. Приоритет при работата с деца е, те да бъдат отглеждани в семейна или близка до семейната среда, вместо да бъдат настанявани в специализирани институции, за което е нужно развитието на социални услуги за деца в общността.

В община Белене се предоставят социални услуги само в общността, в семейна или близка до семейната среда и съобразно нуждите на рисковите групи, което улеснява процеса на деинституализация. Повечето от тези услуги имат нужда от разширяване на достъпа до тях, особено в селата. Това ще даде възможност за увеличаване броя на ползвателите и ще обезпечи пълния капацитет на услугата. Към момента няма разкрити услуги, предоставяни от специализирани институции.

През последните години предлаганите в общността услуги се развиват динамично, което налага засилена активност на общината към разширяване вида и обхвата на услугите за покриване на нуждите и потребностите.