План-сметка

Докладна записка от Милен Павлов Дулев относно одобряване на План-сметка за необходимите разходи за извършване на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания на Община Белене през 2022 г.

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ-2022
Приложение № 1 План-сметка 2022 г.

Докладна записка от Милен Павлов Дулев относно одобряване на План-сметка за необходимите разходи за извършване на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания на Община Белене през 2021 г.

Приложение № 1 План-сметка 2021 г.
СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ-2021

Докладна записка от Милен Павлов Дулев относно одобряване на План-сметка за необходимите разходи за извършване на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания на Община Белене през 2020 г.
Приложение № 1 План-сметка 2020 г.

Покана за публично обсъждане на План-сметка 2020 г.