Общинска администрация

Длъжностно наименование Име Стая Телефон
гр. Белене
Органи на изпълнителната власт
Кмет Милен Павлов Дулев 11 0658/3-11-02;в.111
Зам.-кмет Малина Златкова Ешекова 23 0658/3-10-61;в.113
Зам.-кмет Петър Иванов Ангелов 18 0658/3-10-22;в.118
Ръководство, координация и контрол
Секретар
Архитектура
Гл. архитект* арх. Бойко Балабанов 19 0658/3-10-36;в.119
* – идва веднъж в седмицата
Правно обслужване
Юрист  Ирина Чоранова  13 0658/3-10-61; в.107
Финансов контрол
Финансов контрольор  Антон Антонов 25 в.105
Обща администрация
ДИРЕКЦИЯ “Обща администрация”
ОТДЕЛ “Финансово-счетоводни дейности”
Бюджет и финанси
Счетоводство
Началник отдел Мая Терзиевa 29 0658/3-10-45;в.123
Старши експерт “Бюджет” Ина Джантова 29 0658/3-10-45;в.123
Гл. специалист Нина Юлиянова 30 0658/3-10-33;в.109
Ст. счетоводител
Ст. счетоводител Петя Кюрчева 28 в.122
ОТДЕЛ “Местни данъци и такси”
Нач. отдел Нина Пейзанова МДТ 0658/3-49-50;в.110
Ст. инспектор “Приходи” Николай Първанов МДТ 0658/3-49-50;в.110
Инспектор “Приходи” Ирина Босилкова МДТ 0658/3-49-50;в.110
Специалист “Каса” Анелия Ганчева МДТ 0658/3-49-50;в.110
Канцелария и човешки ресурси
Човешки ресурси
Гл.експерт Бистра Мънева 28 в.122
Деловодство
Техн. сътрудник Петя Шкодрова 10 в.102
ОТО ОбС
Техн. секретар Мартина Вакинова 31
Архив
специалист “Архив” Инж. Галя Стефанова 12 в. 112
ОТДЕЛ “Център за Информация и Обслужване на Гражданите”
Гражданство
Гл. експерт ЦИОГ в.103
Гражданско състояние
Гл. експерт Мариета Ямелиева ЦИОГ в.103
Системен Администратор
Мл. експерт Александър Кръстев 17 в.117
Каса
Специалист Диана Николаева ЦИОГ в.108
Специализирана администрация
ДИРЕКЦИЯ “Специализирана администрация”
ОТДЕЛ “Социално-икономическа политика и финансиращи програми”
“Разработване и управление на проекти”
Ст. експерт Антония Симеонова 24 в. 124
Ст. експерт Ася Дулева 22 0658/3-46-72
Мл. експерт Красимира Петрова 22 0658/3-46-72
Здравни и социални дейности, Образование,МКБППМН
Гл. експерт Анна Несторова 24 в. 124
Икономическо развитие и обществени поръчки
Гл. експерт Цветомир Цветанов 22 0658/3-46-72
Мл. експерт Светлана Паскова 22 0658/3-46-72
Екология, чистота, селско стопанство и епизотии
Гл. експерт Румяна Кондрова 17 в. 117
ОТДЕЛ “Устройство на територията и общинска собственост”
Началник-отдел Инж. Христина Иванова-Мънева 19 0658/3-10-36;в.119
Градоустройство. Техническо обслужване
Гл. специалист Инж. Петя Бойчева-Илиева 12 в. 112
Кадастър, регулация. Техническо обслужване
Гл. специалист Маргарита Младенова 12 в. 112
Инвестиционна дейност и строителен контрол
Гл. специалист Лидия Врайкова 12 в. 112
Управление и разпореждане с общинска собственост
Гл.експерт Инж.Пламен Петров 15 в. 104
Отбранително-мобилизационна подготовка и гражданска защита
Гл. специалист Митанка Митрикова 20 0658/3-10-19;в.120
Енергийна ефективност и улично осветление
Специалист  Инж. Галя Стефанова 12 в. 112
Обреден Дом
Обредник Петя Босилкова ОД в. 108
Обредник Анелия Джантова ОД в.108
Централа – 0658/31061
Кметства и населени места
с. Деков
Кмет на кметство Калин Весков Петракиев 06588/96588 / 2224
Гл. специалист Анелия Йорданова 06588/96588 / 2262
с. Татари
Кметски наместник Светослав Руменов Ангелов 06580/96580 / 2221
Гл. специалист Иванка Илиева 06580/96580 / 2283
с. Петокладенци
Кметски наместник Марио Блажев Дончев 06587/96587 / 2333
Гл. специалист Магдалена Симеонова 06587/96587 / 2435
с. Кулина вода
Кметски наместник Александър Богданов Андреев 06589/96589 / 2222
Гл. специалист Анета Томова 06589/96589 / 2223
с. Бяла вода
Кметски наместник Венцислав Димитров Петров 06581/96581 / 2237
Гл. специалист Катя Кирилова Любенова 06581/96581 / 2235
Работно време:
СУТРИН 8:00 – 12:00
СЛЕДОБЯД 13:00 – 17:00
ОТДЕЛ “ЦИОГ” 08:00 – 17:00(Без прекъсване)
ОТДЕЛ “МДТ” 08:00 – 18:00(Без прекъсване)
ОТДЕЛ “УС и ОС” 08:00 – 17:00(Без прекъсване)