Общинска администрация

Длъжностно наименование Име Стая Телефон
гр. Белене
Органи на изпълнителната власт
Кмет Милен Павлов Дулев 11 0658/3-11-02;в.111
Зам.-кмет Малина Златкова Ешекова 23 0658/3-10-61;в.113
Зам.-кмет Петър Иванов Ангелов 18 0658/3-10-22;в.118
Ръководство, координация и контрол
Секретар
Архитектура
Гл. архитект* арх. Бойко Балабанов 19 0658/3-10-36;в.119
* – идва веднъж в седмицата
Правно обслужване
Юрист  Ирина Чоранова  13 0658/3-10-61; в.107
Финансов контрол
Финансов контрольор  Антон Антонов 25 в.105
Обща администрация
ДИРЕКЦИЯ “Обща администрация”
ОТДЕЛ “Финансово-счетоводни дейности”
Бюджет и финанси
Счетоводство
Началник отдел Мая Терзиевa 29 0658/3-10-45;в.123
Старши експерт “Бюджет” Ина Джантова 29 0658/3-10-45;в.123
Гл. специалист Нина Юлиянова 30 0658/3-10-33;в.109
Ст. счетоводител Синела Арабаджиева 28 в.122
Ст. счетоводител Петя Кюрчева 28 в.122
ОТДЕЛ “Местни данъци и такси”
Нач. отдел Нина Пейзанова МДТ 0658/3-49-50;в.110
Ст. инспектор “Приходи” Николай Първанов МДТ 0658/3-49-50;в.110
Инспектор “Приходи” Ирина Босилкова МДТ 0658/3-49-50;в.110
Специалист “Каса” Анелия Ганчева МДТ 0658/3-49-50;в.110
Канцелария и човешки ресурси
Човешки ресурси
Гл.експерт Бистра Мънева 28 в.122
Деловодство
Техн. сътрудник Петя Шкодрова 10 в.102
ОТО ОбС
Техн. секретар 31
Архив
специалист “Архив”
ОТДЕЛ “Център за Информация и Обслужване на Гражданите”
Гражданство
Гл. експерт Ваня Пелова ЦИОГ 0658/3-11-92;в.103
Гражданско състояние
Гл. експерт Мариета Ямелиева ЦИОГ 0658/3-11-92;в.103
Системен Администратор
Мл. експерт Александър Кръстев 17 в.117
Каса
Специалист Анелия Джантова ЦИОГ в.108
Специализирана администрация
ДИРЕКЦИЯ “Специализирана администрация”
ОТДЕЛ “Социално-икономическа политика и финансиращи програми”
“Разработване и управление на проекти”
Гл. експерт Валя Вълкова 22 0658/3-46-72
Ст. експерт Антония Симеонова 24 в. 124
Ст. експерт Ася Дулева 22 0658/3-46-72
Здравни и социални дейности, Образование,МКБППМН
Гл. експерт Анна Несторова 24 в. 124
Икономическо развитие и обществени поръчки
Гл. експерт Цветомир Цветанов 22 0658/3-46-72
Мл. експерт Светлана Паскова 22 0658/3-46-72
Екология, чистота, селско стопанство и епизотии
Гл. експерт Румяна Кондрова 17 в. 117
ОТДЕЛ “Устройство на територията и общинска собственост”
Началник-отдел Инж. Христина Иванова-Мънева 19 0658/3-10-36;в.119
Градоустройство. Техническо обслужване
Гл. специалист Инж. Петя Бойчева-Илиева 12 в. 112
Кадастър, регулация. Техническо обслужване
Гл. специалист Маргарита Младенова 12 в. 112
Инвестиционна дейност и строителен контрол
Гл. специалист Лидия Врайкова 12 в. 112
Управление и разпореждане с общинска собственост
Гл.експерт Инж.Пламен Петров 15 в. 104
Отбранително-мобилизационна подготовка и гражданска защита
Гл. специалист Митанка Митрикова 20 0658/3-10-19;в.120
Енергийна ефективност и улично осветление
Специалист  Инж. Галя Стефанова 12 в. 112
Обреден Дом
Обредник Петя Босилкова ОД в. 108
Обредник Калинка Петкова ОД в.108
Централа – 0658/31061
Кметства и населени места
с. Деков
Кмет на кметство Калин Весков Петракиев 06588/96588 / 2224
Гл. специалист Анелия Йорданова 06588/96588 / 2262
с. Татари
Кметски наместник Светослав Руменов Ангелов 06580/96580 / 2221
Гл. специалист Иванка Илиева 06580/96580 / 2283
с. Петокладенци
Кметски наместник Марио Блажев Дончев 06587/96587 / 2333
Гл. специалист Магдалена Симеонова 06587/96587 / 2435
с. Кулина вода
Кметски наместник Александър Богданов Андреев 06589/96589 / 2222
Гл. специалист Анета Томова 06589/96589 / 2223
с. Бяла вода
Кметски наместник Венцислав Димитров Петров 06581/96581 / 2237
Гл. специалист Катя Кирилова Любенова 06581/96581 / 2235
Работно време:
СУТРИН 8:00 – 12:00
СЛЕДОБЯД 13:00 – 17:00
ОТДЕЛ “ЦИОГ” 08:00 – 17:00(Без прекъсване)
ОТДЕЛ “МДТ” 08:00 – 18:00(Без прекъсване)
ОТДЕЛ “УС и ОС” 08:00 – 17:00(Без прекъсване)