Електронни услуги

ПУБЛИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ

Община Белене е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и предлага възможност да се заявят всички административни услуги и по електронен път на следния адрес: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services Всеки потребител може заяви електронна услуга, като притежава валиден електронен подпис (КЕП) и притежава профил в системата в Системата за сигурно е- връчване .

910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес – БЕЗПЛАТНО

910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – вписване в избирателните списъци – БЕЗПЛАТНО

910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021г. (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК) – БЕЗПЛАТНО

910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс) – БЕЗПЛАТНО

910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 – 6 от ИК) – БЕЗПЛАТНО

9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници- БЕЗПЛАТНО

9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК- БЕЗПЛАТНО

9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък- БЕЗПЛАТНО

9411 ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ- БЕЗПЛАТНО

9410 Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване- БЕЗПЛАТНО

9409 Данъчна декларацияпо чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата- БЕЗПЛАТНО

9408 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества- БЕЗПЛАТНО

9407 Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение- БЕЗПЛАТНО

9406 Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея- БЕЗПЛАТНО

9405 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство- БЕЗПЛАТНО

9404 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство- БЕЗПЛАТНО

9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона- БЕЗПЛАТНО

9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона- БЕЗПЛАТНО

9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти- БЕЗПЛАТНО