Електронни услуги

ПУБЛИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ

Община Белене е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и предлага възможност да се заявят всички административни услуги и по електронен път на следния адрес: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services Всеки потребител може заяви електронна услуга, като притежава валиден електронен подпис (КЕП) и притежава профил в системата в Системата за сигурно е- връчване .

910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес – БЕЗПЛАТНО

910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – вписване в избирателните списъци – БЕЗПЛАТНО

910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 14.11.2021г. (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК) – БЕЗПЛАТНО

910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс) – БЕЗПЛАТНО

910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 – 6 от ИК) – БЕЗПЛАТНО

 

 

Идентификатор Име на услуга Електронен портал Административен регистър
Административни услуги Нотариална дейност
2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

2094 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

Виж

2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

Виж

Административно-технически услуги Общинска собственост
2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Виж

Виж

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот

Виж

Виж

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Виж

Виж

2059 Издаване на заповед за изземване на имот

Виж

Виж

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

Виж

Виж

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Виж

Виж

2105 Установяване на жилищни нужди – картокетиране и издаване на удостоверение

Виж

Правни и административно-технически услуги
1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Виж

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ВСИЧКИ АДМИНИСТРАЦИИ
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Виж

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Виж

Услуга 2 Предоставяне на достъп до обществена информация

Виж

Виж