Икономика

Промишлеността на територията на община Белене е сравнително развита.

Промишлените производства се представляват от предприятия в следните сфери:

* Съхраняване и поддържане на доставеното оборудване и незавършено строителство на площадката на “АЕЦ – Белене” – НЕК ЕАД – София – клон “АЕЦ Белене”.

* Строително-монтажни работи и производство на бетонни вибро-елементи и изделия се осъществяват от „ЕСМ-Инженеринг” АД.

* В сферата на металообработването се е специализирало „Енеркемикал” ЕООД. Фирмата произвежда и рециклира машини, изработва нестандартно оборудване и метални конструкции. Неговата продукция намира приложение в редица значими отрасли от икономиката като: машиностроене, енергетика, химическа промишленост, строителство и др. Фирмата изработва конструкции и изделия по разнообразни поръчки на клиента.

* Обработка на черни и неръждаеми метали/плътна стомана, ламарина, шина, П-профил, Дв.Т-профил, спирателна арматура, тръби (шевни и без шевни), IPN, UPN, IPE, HE-A, HE-B, HE-M, метални конструкции и изделия и търговия с тях осъществява фирма „Майкромет” ООД.

* Колбаси се произвеждат от СД “МИКРОАРТ – 7”.

* Мебели от масивно дърво се изработват от ЕТ “ПТ – ГЕОРГИ ДЕНЕВ”. Производството им е предназначено за страната и за износ. Разполагат със собствена база и в Украйна.

Броят на заетите лица в отрасъл „Преработваща промишленост” в община Белене се увеличава от 162 души през 2010 г. до 386 души през 2012 г., като през 2011 г. те достигат 220. Средногодишният темп на прираста показва, че заетите лица в промишлеността се увеличават с 34.68%. Постепенното стабилизиране на макроикономическата среда и ръстът на промишленото производство в страната през 2011 и 2012 г., се отразяват благоприятно и на ръста на заетите лица в община Белене.

В периода 2014-2020 г. Община Белене трябва да продължи да предприема конкретни меки за повишаване на инвеститорския интерес и да оказва съдействие на бизнеса при заявени инвестиционни намерения. За успешното развитие на промишлеността в общината могат да се използват възможностите за финансиране, които ще се предоставят по различни европейски програми. По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020 г.”, където ще предоставят средства за насърчаване на иновациите и внедряването на научните постижения в производствата, технологично обновяване на МСП и повишаване на тяхната производителност, насърчаване на енергийната ефективност и „зелената” икономика и др. За повишаване квалификацията на персонала, за преквалификация и за усвояване на нови професии може да се използват възможностите, които ще предоставя Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.”.

Развитието на промишлеността в община Белене до 2020 г. трябва да преодолее следните съществени проблеми, част от които са характерни и за общинската икономика, като цяло:

* Повишаване конкурентоспособността на произвежданата продукция;

* Недостатъчно успешно въвеждане на иновации и модернизация на производствата;

* Високата енергоемкост на производството;

* Ниска квалификация на работната сила;

* Ниско заплащане и липса на мотивация на персонала.

За подем в икономически план от съществено значение е решаване съдбата на площадка на АЕЦ „Белене”.

СТРОИТЕЛСТВО

Строителството в община Белене е представено основно от малки фирми, специализирани в дребни ремонтни работи. Кризата в този сектор дава своето отражение, доказателство за което е намалените стойности на ДМА.

За периода 2010 – 2012 г. новопостроени са 2 сгради и 2-те са с жилищно предназначение.

През 2012 г. средно списъчния брой на персонала в строителството е 193 бр., или 11.10 % от броя на заетите.

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Селското стопанство има водещо място в икономиката на община Белене. Отрасълът осигурява работни места на 112 души през 2012 г. или 6.44% от заетите.

Броят на земеделските стопанства в община Белене по данни на преброяването на земеделските стопанства през 2010 г. е 482. Използваната земеделска площ е 115 851.7 дка. Средният размер на използваната земеделска площ за ареала е 235.5 дка. Стопанствата, които обработват над 500 дка. са 18 на брой. Преобладават фермите, стопанисващи до 10 дка. – 337.

Балансът на земеделските земи на община Белене има следната характеристика: от общо 213 308 дка селскостопански фонд 157 347 дка ниви, 1 091 дка ливади, 24 981 дка мери и пасища и 8 476 трайни насаждения. 89.96% от земеделските земи са обработваеми площи. 34 599 дка е горският фонд на ареала.

Съгласно Регистъра на кооперациите, на територията на община Белене е регистрирана 1 производителна кооперация „Утро”.

РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Развитието на растениевъдството в община Белене се води от наличието на добър пазар на земеделската продукция, качествените поземлени ресурси и субсидираност на земеделското производство.

Водещо място в сектора има традиционното отглеждане на зърнени култури – пшеница, царевица, овес и ечемик. Пазарните отношения в сектора също оказват стимулиращо въздействие за развитието на този подотрасъл.

Основните култури са зърнените, допълвани с технически и маслодайни. Основно се отглеждат слънчоглед и рапица. От използваните земеделски площи около 50% са за зърнени култури, а около 30% за маслодайни култури.