Оспорени, спрени, отменени и потвърдени актове

2022

По протест на прокурор при Окръжна прокуратура-Плевен разпоредбите на:

чл. 16, ал. 1, т. 9 в частта “председателски съвет”

чл. 19, чл. 20, чл. 23, ал. 2 и ал. 3 в частта “председателски съвет”

чл. 61, ал. 2 в частта “председателки съвет”

чл. 62, ал. 1, изр. първо

чл. 63, ал. 1 в частта “председателски съвет” 

от Правилника за организация и дейността на Общински съвет-Белене неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г.

се ОТМЕНЯТ с Решение №58/18.02.2022 г. на Административен съд – Плевен.

(публикувано на 17.03.2022 г.)

2021 – няма

2020

Чл. 63, ал. 2 от Наредба №16 за определяне размера на местните данъци на територията на община Белене, приета с Решение №98/01.09.2016 г. на Общински съвет – Белене е отменена с Решение №369/30.06.2020 г. на Административен съд – Плевен.

Наредбата за пожарната безопасност на територията на Община Белене, приета с Решение №81/25.07.2012 г. на Общински съвет – Белене е обявена за нищожна с Решение №197/09.03.2020 г. на Административен съд – Плевен.