Наредби, правилници, правила


НАРЕДБА

за определяне на местните такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на община Белене

Приета с Решение №54/26.03.2024 г.

(публикувана на 10.04.2024 г.)


НАРЕДБА

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене.

Приета с Решение №21/29.12.2023 г.

(в сила от 01.01.2024 г.)


НАРЕДБА

За изменение на Наредба №16 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Белене.

Приета с Решение №20/29.12.2023 г.

(в сила от 01.01.2024 г.)


ПРАВИЛНИК

За организацията и дейността на Общински съвет – Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2023-2027 г.

Приет с Решение №19/29.12.2023 г.

(В сила от 29.12.2023 г.)


НАРЕДБА

За изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене.

Приета с Решение №21/29.12.2023 г.

(Публикувана на 29.12.2023 г., в сила от 01.01.2024 г.)


НАРЕДБА

За изменение на Наредба №16 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Белене.

Приета с Решение №20/29.12.2023 г.

(Публикувана на 29.12.2023 г., в сила от 01.01.2024 г.)


НАРЕДБА – стара версия

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене.

(Публикувана на 07.09.2023 г., в сила от 11.09.2023 г.)


НАРЕДБА

За изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене.

Приета с Решение №61/22.08.2023 г. (Публикувана на 07.09.2023 г., в сила от 11.09.2023 г.)


ПРОГРАМА 

За опазване на околната среда на община Белене 2021-2028 г.“, включваща „Програма за управление на отпадъците на община Белене за периода 2021-2028 г.“ и раздел „Лечебни растения“ 

Приета с Решение №72/02.11.2022 г. (публикувана на 17.11.2022 г.)


НАРЕДБА 

За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене. (публикувана на 12.05.2022 г.) 


НАРЕДБА 
за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет Белене за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене за 2022 год. (Публикувана на 12.05.2022 г.)


ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Общински съвет-Белeне, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г.

(приет с Решение № 8/16.12.2019 г., изменен и допълнен с Решение №107/26.11.2020 г.на Общински съвет-Белене и последно изменен с Реш. №58/18.02.2022 г. на АС-Плевен като изм. е в сила от 08.03.2022 г.)


НАРЕДБА 

За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене. (в сила от 01.01.2022 г.) 


НАРЕДБА 
за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет Белене за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене за 2022 год.

(Публикувана на 13.01.2022 г. – в сила от 01.01.2022 г.)


2022 г.


НАРЕДБА
За опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, строителството и
околната среда на територията на Община Белене

(Публикувана на 21.12.2021 г.)


ПРАВИЛА за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Белене и Годишен план за паша на Община Белене за стопанската 2021/2022 година.

(Приети с Решение №90 от 02.11.2021 г.)


ПРАВИЛНИК
за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – град Белене

(Публикуван на 20.10.2021 г.)


НАРЕДБА 
За реда за учредяване и упражняване правата на Община Белене в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

(Публикувана на 20.10.2021 г.)


НАРЕДБА

За управление на горските територии – собственост на община Белене

(Публикувана на 11.06.2021 г.)


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
За организацията и реда за предоставяне на патронажна грижа + по Проект BG05M9OP001-6.002-0054-“Патронажна грижа + в община Белене”


НАРЕДБА

За изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене


НАРЕДБА
За реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Белене.


ПРАВИЛНИК
за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Белeне, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

(публикуван на 11.12.2020 г.)


ПРАВИЛНИК
За състава и дейността на Местната комисия за обществен ред и сигурност към Общински съвет – Белене, мандат 2019-2023 г.


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
За организацията и дейността на Наблюдателна комисия при Общински съвет-Белене за мандат 2019-2023 година.


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
За финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на община Белене.


ПРАВИЛА за извършване на видеонаблюдение в Община Белене


НАРЕДБА 

За принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или

части от тях от община Белене


НАРЕДБА

За насърчаване инвестициите с общинско значение в Община Белене и издаване на сертификат клас В


НАРЕДБА

За условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от закона за общински дълг


НАРЕДБА № 1 (отменена с Решение 95/07.12.2021 г.)

За поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и околната среда на територията на Община Белене.


НАРЕДБА № 2

За опазване на полските имоти и селскостопанската продукция на територията на Община Белене.


НАРЕДБА № 4

По чл.71, ал.1 от ЗОС за предоставяне на общински концесии.


НАРЕДБА № 5

За търговската и рекламна дейност на територията на Община Белене.


НАРЕДБА № 6

За условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Белене върху общинската част от капитала на търговските дружества.

– отменена с НАРЕДБА
за реда за учредяване и упражняване правата на Община Белене в публични
предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала
/Приета с Решение №83/Протокол №8 от 05.10.2021 г./


НАРЕДБА № 14

За преместваемите съоръжения по чл.56 от ЗУТ на територията на община Белене.


НАРЕДБА № 8 – 2021

За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене. (преди 01.01.2022 г.)


НАРЕДБА

За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по чл. 8, ал.2 от Закона за Общинската Собственост.


НАРЕДБА

За съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.


НАРЕДБА

За пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Белене.


НАРЕДБА

За регистриране и стопанисване на кучетата на територията на община Белене.


НАРЕДБА №11

По чл.45а от ЗОС за реда и условията за настаняване в общински жилища на територията на Община Белене.


НАРЕДБА №15

За поддържане на чистотата и управление на дейностите по третиране на битовите и строителните отпадъци на територията на Община Белене.


НАРЕДБА №16

За определяне размера на местните данъци на територията на община Белене.

*чл. 63, ал. 2 е отменена с Решение №369/30.06.2020г. на Административен съд – Плевен 


Архив на всички Наредби(320k)

 

НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг

НАРЕДБА

За символиката на Община Белене

 

Архив на всички Наредби(440 kB)

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене (приети с Решение № 70/31.10.2018 г. на Общински съвет-Белене)


Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрациястара версия


Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Белeне, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

—————-

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на община Белене

——————-

Статут за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Белене”

——————

Наредба за символиката на Община Белене

——————–

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белене

______________

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Белене – 2017 г.

——————-

Правила за прием на деца в Първи клас в училищата на територията на община Белене за учебната 2017/2018 година – 2017 г.

——————–

Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Белене – 2017 г.

——————–

Годишна програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост – 2017 г.

————————

Учредителен акт на “Многопрофилна болница за активно лечение-Белене” ЕООД – град Белене

________________________
Правилник за организацията и дейността на Наблюдателна комисия при Общински съвет-Белене за мандат 2015-2019

________________________

Правилник за реда и начина на отпускане на финансова помощ в полза на физически лица от община Белене

_________________________

Доклад за 2016 г. за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Белене за периода 2014 – 2020 г.

_________________________

Правилник за определяне на “Спортист на годината” в Община Белене

———————————-

Правилник за финансово подпомагане на деца с изявени дарби от община Белене

________________________

Наредба за условията и реда за вписване в Регистър на общинските детски градини и Център за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс на територията на община Белене (приета с Решение №34/19.05.2017 г. на ОбС-Белене)

_________________________

Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Белене (2017-2019) (приета с Решение №35/19.05.2017 г. на ОбС-Белене)

_________________________

План за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Белене през 2017/2018 г. (приет с Решение №35/19.05.2017 г.)

_________________________

План за финансово оздравяване на Община Белене за периода 2017 – 2020 г. (приет с Решение №42/19.05.2017 г.)

__________________________

Наредба за изменение на Наредба №5 за  търговската и рекламна дейност на община Белене (приета с Решение №51/22.06.2017 г.)
—————————–
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг (приета с Решение № 86/19.12.2017 г.)

—————————–

Годишна програма за 2018 г. за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост (ЗОС) (приета с Решение № 1/01.02.2018 г.)

—————————