ПРОЕКТИ на наредби, правилници, правила

Декември 2016
Ноември 2016
Октомври 2016
Септември 2016
Август 2016

ОБЯВЛЕНИЕ С МОТИВИ И ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене (публикуван на 21.03.2022 г. и на Портал за обществени консултации)

ОБЯВЛЕНИЕ, МОТИВИ И ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене (публикуван на 16.12.2021 г. и на Портал за обществени консултации)

ОБЯВЛЕНИЕ, МОТИВИ И ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, строителството и околната среда на територията на Община Белене (публикувана на 23.08.2021 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ, МОТИВИ И ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на Община Белене в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала (публикувана на 06.08.2021 г. и на Портал за обществени консултации)

ОБЯВЛЕНИЕ, МОТИВИ И ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – град Белене (публикуван на 06.08.2021 г. и на Портал за обществени консултации)

ОБЯВЛЕНИЕ, МОТИВИ И ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за управление на горските територии – собственост на Община Белене (публикуван на 15.03.2021 г. на Портал за обществени консултации) – Протокол за проведени обществени консултации

ОБЯВЛЕНИЕ, МОТИВИ И ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене (публикуван на 03.12.2020 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ, МОТИВИ И ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Белене. (публикуван на 27.11.2020 г. на Портал за обществени консултации)

ОБЯВЛЕНИЕ, МОТИВИ И ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 г. (публикуван на 09.11.2020 г.)

МОТИВИ и ПРОЕКТ на Правилник за състава и дейността на Местната комисия за обществен ред и сигурност към Общински съвет – Белене, мандат 2019-2023г. (публикуван на 14.09.2020 г. на Портал за обществени консултации)

ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене

(публикуван на 01.04.2020 г. на Портал за обществени консултации)

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) на територията на община Белене,ОБЯВЛЕНИЕ И МОТИВИ и ПРОТОКОЛ (публикуван на 26.02.2020 г.)

МОТИВИ и ПРОЕКТ на Правилник за състава и дейността на Местната комисия за обществен ред и сигурност към Общински съвет – Белене, мандат 2019-2023г. (публикуван на 26.02.2020 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ, МОТИВИ, ПРОТОКОЛ И ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) на територията на община Белене (публикуван на 17.02.2020 г.)

ПРОЕКТ на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 година и МОТИВИ (публикуван на 15.11.2019 г.)

2019 година
——————————-

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене

——-

ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните клубове в община Белене (публикуван на 21.03.2019 г.)

——-

ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните клубове в община Белене (публикуван на 07.05.2019 г.)

 

2018 година


ПРОЕКТ на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене (публикуван на 18.10.2018 г.)

————

ПРОЕКТ на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и МОТИВИ (публикуван на 21.02.2018 г.)

——————-

2017 година

______________

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг (публикувана на 29.11.2017 г.)

__________________

ПРОЕКТ на Общински план за противодействие на тероризма на община Белене (публикувано на 27.11.2017 г.)

__________________

ПРОЕКТ на Наредба за изменение на Наредба №5 за търговската и рекламна дейност на територията на община Белене  + Мотиви за приемане на Наредба за изменение и на Наредба №5 за търговската и рекламна дейност на територията на община Белене (публикувани на 05.06.2017 г.)

_______________
Проект! на Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Белене (2017-2020) (18.04.2017г.)

________________

Проект! на Наредба и мотиви за условията и реда за вписване в регистъра на общинските детски градини на ЦПЛР-ОДК (11.04.2017г.)

_________________

Проект! на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Белене в периода 2016г.-2020г. (31.03.2017г.)

__________________

Правилник за организацията и дейността на Наблюдателна комисия при Общински съвет-Белене за мандат 2015-2019 г. – ПРОЕКТ
Мотиви за приемане на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателна комисия при Общински съвет-Белене за мандат 2015-2019 година
—————————————————————————————-
Правилник за изменение и допълнение на Правилник за реда и начина на отпускане на финансова помощ в полза на физически лица от община Белене, приет с Решение № 60/06.04.2016 г. на Общински съвет-Белене – ПРОЕКТ
Мотиви за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за реда и начина на отпускане на финансова помощ в полза на физически лица от община Белене, приет с Решение № 60/06.04.2016 г. на Общински съвет-Белене
Правилник за реда и начина на отпускане на финансова помощ в полза на физически лица от община Белене – ПРОЕКТ

________________________________________________________________

Правилник за финансово подпомагане на деца с изявени дарби от община Белене – ПРОЕКТ