Профил на купувача (поръчки до 13.06.2020 г.)

1. Информация за възложителя (Визитка и контакти)

2. Вътрешни правила и документи.

3. Кореспонденция с Агенцията по обществени поръчки

4. Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП.

5. Предварителни обявления

6. Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП.

7. Събиране на оферти с обява по чл.20, ал. 3 от ЗОП. (след 15.04.2016г.)

8. Обществени поръчки, възлагани чрез публични покани по ЗОП.(до 15.04.2016г)

9. Всички публикации, в т.ч. и от преходни публикации на възложителя.

10. Архив поръчки от стария сайт (от 2008 г. до април 2015г.)