Заповеди на кмета

2020 година

Заповед за допускане изработване на ПУП
Заповед за допускане изработване на ПУП

2019 година

Заповед на кмета във връзка със стратегията за управление на риска в община Белене за периода 2019 – 2021 г.
Заповед на кмета във връзка с пожароопасен сезон 2019г.
Заповед на кмета във връзка с движението на МПС и ППС с животинска тяга в нощните часове
Заповед на кмета във връзка с къпането и плуването по поречието на р. Дунав

2018 година

Заповед №962/ 11.10.2018 г.

Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни – събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белене
Видове регистри, поддържани в Община Белене
Правила за извършване на видеонаблюдение в Община Белене
Защита на лични данни в Община Белене – информация за клиента

—————————-

Заповед на кмета на общината за одобряване на ПУП-ПР на ул. “Милан Василев”

Заповед за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Белене за 2017г.
Заповед N:857/14.08.2015г. за избори на кметове на кметства в Община Белене

Заповед N:836/06.08.2015г.

Заповед N:805/23.07.2015г.

Заповед N:983/23.09.2015г.

Заповед N:1059/29.10.2015г.