Център за обществена подкрепа

ЦОП – Белене е създаден през месец юни 2014 година след заповед РД-01-634/14.05.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане-София и в изпълнение на Решение № 87/25.07.2012 г. на Общински съвет-Белене като държавно делигирана дейност.
Капацитетът на Центъра за обществена подкрепа е 25 потребителя средномесечно. Целевите групи, с които работи са деца и техните семейства от 0 до 18 години в криза и риск. Основната цел на услугите е да подкрепи семействата в риск с цел осигуряване на благоприятна за развитие семейна среда за децата, превенция на тяхното изоставяне и институционализация. Услугите, по които се работи са десет и включват освен психологическо, семейно и социално консултиране, и услуги като педагогическа подкрепа на деца с риск от отпадане от училище и работа с деца с девиантно поведение и агресивни прояви. Работи се с приемни семейства – обучение на кандидати за приемни родители, и наблюдение върху приемната грижа. Сформирани са групи по споделяне на опит от приемни родители. Провеждат се обучения за родители в „Позитивно родителство”, чиято цел е превенция на неприемливо родителско поведение и формиране на нови, успешни техники, чиято основна цел е позитивното възпитание и отглеждане на децата.
Екипът е преминал освен базово обучение и редица други обучения, в зависимост от спецификата на предлаганите услуги. В ЦОП-Белене работят пет специалисти – двама педагози, психолог, социален работник и ръководител, работещ и по услугите „Психологическо консултиране” и „Семейно консултиране”.Това са: Ваня Карлева – ръководител и психолог, Малина Панова – социален работник, Ирина Врайкова – педагог, Лена Драшанска – педагог, Мая Георгиева – хигиенист.
Работното време на ЦОП-Белене е от 8.00 до 17.00 часа, от понеделник до петък.

КОНТАКТИ:

Център за обществена подкрепа “Св. Марта” – гр. Белене

към РКО-Каритас

5930 Белене, ул.“Еп. Евгений Босилков“ №1
тел: +359 882 373 532; +359 876 137 444

copbelene@caritas-ruse.bg

Елка Денкова – Управител

Facebook ЦОП “Св. Марта” – гр. Белене

COP-VANQВаня Карлева – ръководител на Център за обществена подкрепа – Белене

COV-EKIPекипът на Център за обществена подкрепа – Белене

COP-2

COP-3

COP-1

COP-4