С Ъ О Б Щ Е Н И Е на инвестиционно предложение: „Монтиране и въвеждане в експлоатация на два броя технологични линии/машини за преработка и оползотворяване на неопасни отпадъци”

съобщение-овос-14-дни-02.02