Публикация на сайта на Община Белене в изпълнение изискванията на чл.114, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС),, като първо подадено заявление за обект – Сграда с идентификатор 03366.602.1438.6 по КККР на гр.Белене със застроена площ (ЗП) – 266,0 кв.м на един етаж, с предназначение: Спортна сграда, база.

ОБЯВА-ПЛАМЕН-ПЕТРОВ-20.04.2022