Днес 13.12.2022 г. се проведе публично обсъждане на Проект на План-сметка 2023 г.

Днес на 13.12.2022 г. в зала № 26  в сградата на  Общинска Адиминстрация-Белене от 08:30 часа бе проведено Публично обсъждане на План-сметка за необходимите разходи за извършване на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в […]

» Read more
1 2