Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗНА – проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ    Община Белене уведомява всички заинтересовани лица,  че на Интернет страницата на Общината и на Портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене, приета с Решение №7/17.03.2003 г. на […]

» Read more
1 2