Общински съвет-Белене ще заседава на 13.06.2024 г. от 09:00 ч.

Допълнително предложение: Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене относно разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на проект „Народно читалище „Христо Ботев – 1892“ привлекателно място за културен туризъм в град Белене“ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.319-S2 „МИГ Белене – Никопол, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и […]

» Read more