Местни данъци и такси

ПУБЛИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ

Община Белене е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и предлага възможност да се заявят всички административни услуги и по електронен път на следния адрес: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services Всеки потребител може заяви електронна услуга, като притежава валиден електронен подпис (КЕП) и притежава профил в системата в Системата за сигурно е- връчване .

 

 

tr>

Идентификатор Име на услуга Електронен портал Административен регистър
Административни услуги “Местни данъци и такси”
1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Виж

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Виж

Виж

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

Виж

Виж

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Виж

Виж

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Виж

Виж

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Виж

Виж

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Виж

Виж

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Виж

Виж

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Виж

Виж

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

Виж

Виж

Административни услуги “Търговия, туризъм, транспорт”
2008 Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице

Виж

Виж

2047 Категоризация на места за настаняване

Виж

Виж

2050 Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта

Виж

Виж

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

Виж

Виж

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

Виж

Виж

2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

Виж

Виж

2126 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Виж

9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Виж

9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Виж

9404 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

Виж

9405 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство

Виж

9406 Данъчна декларация по чл.14, ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти – груб строеж

Виж

9407 Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Виж

9408 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

Виж

9409 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМТД за облагане с данък върху наследствата

Виж

9410 Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Виж

9411 Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

Виж

9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

Виж

9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

Виж

9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Виж

9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

Виж

9418 Издаване на удостоверение за притежание на домашен любимец

Виж