ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА

ПУБЛИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ

Община Белене е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и предлага възможност да се заявят всички административни услуги и по електронен път на следния адрес: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services Всеки потребител може заяви електронна услуга, като притежава валиден електронен подпис (КЕП) и притежава профил в системата в Системата за сигурно е- връчване .

 

 

Идентификатор Име на услуга Електронен портал Административен регистър
Административни услуги “Кадастър”
2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра

Виж

Виж

2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Виж

Виж

2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Виж

Виж

2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

Виж

Виж

Административни услуги “Контрол по строителството”
2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Виж

2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

Виж

Виж

Административни услуги “Реклама”
2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Виж

Виж

Административни услуги “Транспорт”
2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

Виж

Административно-технически услуги Устройство на територията
2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Виж

Виж

1990 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

Виж

Виж

Режим 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

Виж

Виж

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Виж

Виж

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Виж

Виж

2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

Виж

Виж

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

Виж

Виж

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Виж

Виж

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

Виж

Виж

2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Виж

Виж

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Виж

Виж

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Виж

Виж

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Виж

Виж

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Виж

Виж

2083 Издаване на виза за проектиране

Виж

Виж

2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

Виж

Виж

2112 Издаване на разрешение за строеж

Виж

Виж

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Виж

Виж

2115 Одобряване изменението на кадастрален план

Виж

Виж

2117 Одобряване на подробен устройствен план

Виж

Виж

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Виж

Виж

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Виж

Виж

Режим 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Виж

Виж

2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

Виж

Виж