Техническа служба

Услуга Цена Описание на услугата Заявление
2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство 6лв. – обикновена 12 лв. – бърза 18лв.-експресна виж тук виж тук
1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти 20,00 лв. – обикн.
40,00 лв. – бърза
60,00 лв. – експресна
виж тук виж тук
1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа Безплатно виж тук виж тук
2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти 6,00 лв. – обикн.
12,00 лв. – бърза
18,00 лв. – експресна
виж тук виж тук
2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението 20,00 лв. – обикн.
40,00 лв. – бърза
60,00 лв. – експресна
виж тук виж тук
2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи 20,00 лв. – обикн.
40,00 лв. – бърза
60,00 лв. – експресна
виж тук виж тук
2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот 6,00 лв. – обикн.
12,00 лв. – бърза
18,00 лв. – експресна
виж тук виж тук
2083 Издаване на виза за проектиране <20,00 лв. - обикн. 40,00 лв. - бърза 60,00 лв. - експресна/td>

виж тук виж тук
2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж 6,00 лв. – обикн.
12,00 лв. – бърза
18,00 лв. – експресна
виж тук виж тук
2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ 6,00 лв. – обикн.
12,00 лв. – бърза
18,00 лв. – експресна
виж тук виж тук
2112 Издаване на разрешение за строеж 20,00 лв. виж тук виж тук
2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока 10,00 лв. – обикн.
20,00 лв. – бърза
30,00 лв. – експресна
виж тук виж тук
2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти Безплатно виж тук виж тук
2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти 20,00 лв. – обикн.
40,00 лв. – бърза
60,00 лв. – експресна
виж тук виж тук
2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет 3,00 лв. – обикн.
6,00 лв. – бърза
9,00 лв. – експресна
виж тук виж тук