ОДИТ

Одитен доклад на Сметна палата относно КГФО на Община Белене за 2022 г.

приет с Решение №/30.01.2024 г. на ОбС-Белене


Баланс и ОПР към 31.12.2022 г.

Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.12.2022г.