Кореспонденция с Агенцията по обществени поръчки

Към момента няма становища на изпълнителния директор на агенцията по запитвания на възложителя (във вр. с чл.42, ал.2, т.8 от ЗОП)