Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП.

06.06.2019 г. Покана за пазарни консултации с технически спецификации и образец за индикативна цена за:„Предоставяне на услуги по Приложение № 2 към ЗОП във връзка с организиране и провеждане на публично събитие(работна среща- обучителен семинар) за нуждите на Община Белене по проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации, e-MS code: ROBG-458, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма INTERREG V-А Румъния – България“.

Приложение(Образец за индикативна стойност на MS Word) към запитване за пазарна консултация по проект: „Предоставяне на услуги по Приложение № 2 към ЗОП във връзка с организиране и провеждане на публично събитие(работна среща- обучителен семинар) за нуждите на Община Белене по проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации, e-MS code: ROBG-458“


06.06.2019 г. Покана за пазарни консултации с технически спецификации и образец за индикативна цена за:„Разработване на онлайн платформа за предоставяне на информация за превенция и управление на кризисни ситуации – пожари, природни бедствия, аварии и наводнения“ по проект: „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации“ , e-MS code: ROBG-458, акроним: JRMFERLAES, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния –България.

Приложение(Образец за индикативна стойност на MS Word) към запитване за пазарна консултация по проект: „Разработване на онлайн платформа за предоставяне на информация за превенция и управление на кризисни ситуации“


15.05.2019 г. Запитване за пазарни консултации за проект: „Подобряване на средата на живот чрез реконструкция на част от уличната мрежа и изграждане на спортна инфраструктура на територията на община Белене“:
1.Изграждане на спортно игрище за плажен волейбол в УПИ I, кв. 106а, гр. Белене, общ. Белене;
2.Изграждане на спортна площадка за минифутбол и баскетбол, УПИ VII, кв.91 по плана на с.Деков, гр. Белене, общ. Белене.

Приложения(спецификации и КСС) в архивен (.ZIP) формат към запитване за пазарна консултация по проект: „Подобряване на средата на живот чрез реконструкция на част от уличната мрежа и изграждане на спортна инфраструктура на територията на община Белене“


04.07.2018 г. Запитване-покана и спецификации за пазарни консултации за проект: „Изграждане на многофункционално игрище в СУ Димчо Дебелянов-гр.Белене“

03.07.2018 г. Запитване-покана и спецификации за пазарни консултации за проект: „Изграждане на част от Крайдунавски парк „Белене“

27.02.2017 г. Запитване и спецификации за пазарно проучване за „Канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп / относно рехабилитация на общинскит път PVN 1005 и PVN 2002”

26.09.2016 г. Покана и спецификации за Пазарно проучване по проект: „Рехабилитация на съществуващото улично осветление и специализирано управление на територията на община Белене“