Инвестиционни намерения

Обява за инвестиционно предложение “Разширение нагробищен парк в гр. Белене”

Преустройство на сграда на автогара по плана на гр. Белене в “ИНФОРМАЦИОННЕН ЦЕНТЪР И АВТОГАРА”

Обява за инвестиционно предложение “Преустройство и реконструкция на съществуващо хале във фабрика за производство на прозорци, врати и окачени фасади”

Инвестиционно намерение за “Изграждане на сгради и съоръжения за живитновъдна дейност по отглеждане и угояване на прасета, в землището на с. Деков”

Инвестиционно намерение за “Монтиране и въвеждане в експлатация на две броя технологични линии/машини за преработка и оползотворяване на неопасни отпадъци”

Инвестиционно намерение за “Разширение на гробищен парк в гр.Белене, кв. 5, УПИ V, гр. Белене, идентификатор 03366.601.1241”

Инвестиционно намерение от “ГРИЙН ФАРМ ПЕТОКЛАДЕНЦИ”ЕООД

Промяна на начина на външно електрозахранване на съществуваща жилищна сграда чрез кабел HH от ПК-2, ТП-36 до ул. “Васил Левски”26, поземлен имот с идентификатор 03366.602.278, гр. Белене ул. “Васил Левски”26

Изграждане на инсталация за производство на ел. енергия до 30 kW върху покрива на сграда с идентификатор 03366.602.442 при условията на чл. 147 от ЗУТ в гр. Белене, община Белене.

Изграждане на инсталация за производство на ел. енергия до 30 kW върху покрива на сграда с идентификатор 03366.602.236.4 при условията на чл. 147 от ЗУТ в гр. Белене, община Белене.

Изграждане на инсталация за производство на ел. енергия до 30 kW върху покрива на сграда с идентификатор 03366.602.200.1 при условията на чл. 147 от ЗУТ в гр. Белене, община Белене.

Изграждане на инсталация за производство на ел. енергия до 30 kW върху покрива на сграда с идентификатор 03366.602.310 при условията на чл. 147 от ЗУТ в гр. Белене, община Белене.

Изграждане на инсталация за производство на ел. енергия до 30 kW върху покрива на сграда с идентификатор 03366.602.1435 при условията на чл. 147 от ЗУТ в гр. Белене, община Белене.

Обява за инвестиционно намерение с. Татари

Обява за инвестиционно предложение: “Авариен ремонт на довеждащ водопровод от помпена станция”Раней”II водна кула 500m3 гр. Белене”