Инвестиционни намерения

Обява за инвестиционно предложение: „Рехабилитация на общински път PVN 1001/ II-52, Ореш-Деков/- Татари-Петокладенци-/PVN2122/ в участъка на с. Татари и с. Петокладенци “

Обява за инвестиционно предложение: „Рехабилитация на общински път PVN 1003/ III-5202- Деков-Белене/XTK- Белене в участъка от кръстовището на продължението на улица Фердинанд Дечев ,гр. Белене “

Обява за инвестиционно предложение: „Рехабилитация на общински път PVN 2122/ III-304 Бацова махала-Новачене/-Санадиново -граници общ.(Никопол-Белене) – Петокладенци – граница общ. (Белене-Левски) – Стежерово -/ III – 3002/ в участъка на с. Петокладенци”

Обява за инвестиционно предложение: „Разработване и одобряване на ПУП-ПР3″ в гр.Белене

Обява за инвестиционно предложение: „Изграждане на пътен мост (плочен водосток) в западната част от регулацията на с.Бяла вода, община Белене”

Обява за инвестиционно предложение: „Изграждане на пркинг” в УПИ II-1440, стр. кв. 42а, ул. „Фердинанд Дечев“ в, гр. Белене“

Обява за инвестиционно предложение: „Рехабилитация на ул. „Малчика“ в участъка от пътно кръстовище с ул. „Кирил и Методий“ до пътно кръстовище с ул. „Фердинанд Дечев“, гр. Белене“

Обява за инвестиционно предложение Залесяване на част от общински имот с идентификатор 03366.602.1152 с местни дървесни видове“

Обява за инвестиционно предложение “Разширяване обхвата чрез допълване на нов код 15 01 05, добавяне на нови дейности с този код отпадък и увеличаване на територията на вече съществуващата площадка за тази дейност с отпадъци”

Обява за инвестиционно предложение „Изготвяне на ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на част от ПИ с идентификаор 56085.190.295 в землището на с. Петокладенци, Община Белене,Област Плевен.”

Обява за инвестиционно предложение „Народно Читалище “Христо Ботев -1892″ привлекателно място за културен туризъм в град Белене”

Обява за инвестиционно предложение „Частично изменение на Общия устройствен план на rp. Белене в обхвата на стр. кв. 135 по плана на града“.

Обява за инвестиционно предложение „Разширяване обхвата чрез добавяне на нов код 15 01 05 (композитни/многослойни опаковки), добавяне на нови дейности с този код отпадък и увеличаване на територията на вече съществуваща площадка за дейности с отпадъци”, в ПИ No 03366.601.1217, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен

Обява за инвестиционно предложение „Народно Читалище “Христо Ботев -1892“ привлекателно място за културен туризъм в град Белене“, включващ следният обект: „Поставяне на барелеф на Христо Ботев върху фасадата на НЧ „Христо Ботев 1892“

Обява за инвестиционно предложение „Реконструкция на улица „Лозенец” от о.т.378а през о.т.378, о.т.379 до о.т.389-гр.Белене, община Белене“

Обява за инвестиционно предложение “Ремонт на сградата на СУ “Димчо Дебелянов” гр. Белене”

Задание за определяне и на обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка на проекта

Обяснителна записка – ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

Обява за инвестиционно предложение “Разширение нагробищен парк в гр. Белене”

Преустройство на сграда на автогара по плана на гр. Белене в “ИНФОРМАЦИОННЕН ЦЕНТЪР И АВТОГАРА”

Обява за инвестиционно предложение “Преустройство и реконструкция на съществуващо хале във фабрика за производство на прозорци, врати и окачени фасади”

Инвестиционно намерение за “Изграждане на сгради и съоръжения за живитновъдна дейност по отглеждане и угояване на прасета, в землището на с. Деков”

Инвестиционно намерение за “Монтиране и въвеждане в експлатация на две броя технологични линии/машини за преработка и оползотворяване на неопасни отпадъци”

Инвестиционно намерение за “Разширение на гробищен парк в гр.Белене, кв. 5, УПИ V, гр. Белене, идентификатор 03366.601.1241”

Инвестиционно намерение от “ГРИЙН ФАРМ ПЕТОКЛАДЕНЦИ”ЕООД

Промяна на начина на външно електрозахранване на съществуваща жилищна сграда чрез кабел HH от ПК-2, ТП-36 до ул. “Васил Левски”26, поземлен имот с идентификатор 03366.602.278, гр. Белене ул. “Васил Левски”26

Изграждане на инсталация за производство на ел. енергия до 30 kW върху покрива на сграда с идентификатор 03366.602.442 при условията на чл. 147 от ЗУТ в гр. Белене, община Белене.

Изграждане на инсталация за производство на ел. енергия до 30 kW върху покрива на сграда с идентификатор 03366.602.236.4 при условията на чл. 147 от ЗУТ в гр. Белене, община Белене.

Изграждане на инсталация за производство на ел. енергия до 30 kW върху покрива на сграда с идентификатор 03366.602.200.1 при условията на чл. 147 от ЗУТ в гр. Белене, община Белене.

Изграждане на инсталация за производство на ел. енергия до 30 kW върху покрива на сграда с идентификатор 03366.602.310 при условията на чл. 147 от ЗУТ в гр. Белене, община Белене.

Изграждане на инсталация за производство на ел. енергия до 30 kW върху покрива на сграда с идентификатор 03366.602.1435 при условията на чл. 147 от ЗУТ в гр. Белене, община Белене.

Обява за инвестиционно намерение с. Татари

Обява за инвестиционно предложение: “Авариен ремонт на довеждащ водопровод от помпена станция”Раней”II водна кула 500m3 гр. Белене”