Общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти –общинска собственост за периода 2000 -2022 г.


Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост


Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване


Регистър общинска собственост


Регистът на актове за общинска собственост на територията на община Белене