План-сметка за необходимите разходи за извършване на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания на Община Белене през 2020 г.

Уважаеми граждани,

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Белене, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на План-сметката за необходимите разходи за извършване на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране,
третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Белене през 2020 г.

Писмени предложения и становища могат да се подадат в деловодството на Община Белене, в сградата на общинска администрация,гр.Белене, улица „България“ № 35, или на електронна поща: obshtinabl@abv.bg.

Публичното обсъждане ще се състои в сградата на Общинска Администрация-Белене, часът и
денят ще бъдат обявени допълнително.

Докладна записка от Милен Павлов Дулев относно одобряване на План-сметка за необходимите разходи за извършване на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания на Община Белене през 2020 г.

Приложение № 1 План-сметка 2020 г.

Покана за публично обсъждане на План-сметка 2020 г.