На 21 декември 2021 год. Кмета на Община Белене подписа Договор №РД04- 105 за съвместна дейност, за изпълнение проект „Модернизация на съществуващата материална база на Домашен социален патрокаж — гр. Белене с Фонд „Социалнa закрила”

164138896814936