Общински съвет-Белене прие нова Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и околната среда на територията на Община Белене.

Настоящата наредба се приема на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и отменя Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и околната среда на територията на община Белене,  приета с Решение №21 на заседание на Общинският съвет от 30.04.2002 г. Наредбата е приета с решение №95 на Общински съвет – Белене, взето с протокол №10 от заседание, проведено […]

» Read more

Общински съвет-Белене прие нова Наредба за За поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и околната среда на територията на Община Белене.

Настоящата наредба се приема на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и отменя Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и околната среда на територията на община Белене, приета с Решение №21 на заседание на Общинският съвет от 30.04.2002 г. Наредбата е приета с решение №95 на Общински съвет – Белене, взето с протокол №10 от заседание, проведено […]

» Read more

ОБЯВА относно Инвестиционно предложение: „Разширяване обхвата чрез добавяне на нов код 15 01 05 (композитни/многослойни опаковки), добавяне на нови дейности с този код отпадък и увеличаване на територията на вече съществуваща площадка за дейности с отпадъци”, в ПИ No 03366.601.1217, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен

» Read more
1 2