ПОКАНА за публ. обсъждане на проект на изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г.

ПОКАНА На основание чл.26 и чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актовеЗНА, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС и чл.28, ал.5 и ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост на Общински съвет – Белене, кметът на Община Белене Милен Дулев кани всички граждани на общината на […]

» Read more

Обявление относно Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Община Белене уведомява всички заинтересовани лица, че на интернет страницата на Общината е публикуван Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани […]

» Read more