ПОКАНА за публ. обсъждане на проект на изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г.

ПОКАНА

На основание чл.26 и чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актовеЗНА, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС и чл.28, ал.5 и ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост на Общински съвет – Белене, кметът на Община Белене Милен Дулев кани всички граждани на общината на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2023 Г.,

ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №3/10.02.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ.

Писмени становища, мнения и предложения от страна на гражданите се приемат в срок до 30.03.2023 година по електронната поща на Община Белене: obshtinabl@abv.bg, и obshtina@belene.egov.bg., в деловодството на общината, както и чрез Държавна агенция “Електронно управление“ чрез Системата за сигурно електронно връчване.

 

Обявлението е публикувано и на Портал за обществени консултации на 28.02.2023 г.

POKANA-AKTUALIZ-GPIOS-23-PETOKLADENTSI MOTIVI-23-PETOKLADENTSI-GPIOS P-PREDLOZH-IZM-GP-IMOTI-PETOKL

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г., приета с Решение №3/10.02.2023 г. на Общински съвет-Белене.