Природен парк “Персина”

Природен парк “Персина” е основна природна забележителност за района, единственият на българското поречие на река Дунав. Разположен на площ от 21 762,2 хектара по цялата дължина на Свищовско-Беленската низина. Обхваща българските острови в тази част на реката. Персина, най – големият дунавски остров, дава името на парка. Тук се срещат около 1100 животински вида, а най-голямото богатство са птиците – около 200 вида. Описани са 475 вида висши растения. В парка има обособени маршрути с кътове за отдих, както и укрития за наблюдения на птици. Дирекцията на ПП “Персина” е в Белене.