Aдминистративно обслужване

ПРИЛАГАНЕ   НА   ПРИНЦИПА    НА  АДМИНИСТРАТИВНО  ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ   БЕЛЕНЕ

С изменение и допълнение  на Административнопроцесуалния кодекс /ДВ.бр.27от 25 март 2014 г./ беше приета нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване на населението. При комплексното административно обслужване административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани  от община Белене, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

В изпълнение на § 12,ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК,  в община Белене са предприети мерки за въвеждане на комплексно административно обслужване от 25.март 2015 г.

Във връзка с прекратяване  на практиката общината да изисква  документи и данни, издавани или налични  в администрацията, извършихме изменения в нормативните  актове, а именно в заявленията за административни и технически услуги, във Вътрешните правила за документооборота и административното обслужване в община Белене, стандартите за административно обслужване. 

Харта на клиента на Община Белене от 02.11.2022

Вътрешни правила на Община Белене от 12.10.2022

АНКЕТНА КАРТА за удовлетвореността от начина на предоставяне на административни услуги

Годишен доклад за оценката на удовлетвореността на потеребителите в Общинската администрация на гр. Белене за 2021г.

Административни услуги, предоставяни от община Белене, в чиито процедури няма да  се изискват документи, издавани от общината

Образци на документи за сваляне