Комплексно административно обслужване

ПРИЛАГАНЕ   НА   ПРИНЦИПА    НА КОМПЛЕКСНО  АДМИНИСТРАТИВНО  ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ   БЕЛЕНЕ

С изменение и допълнение  на Административнопроцесуалния кодекс /ДВ.бр.27от 25 март 2014 г./ беше приета нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване на населението. При комплексното административно обслужване административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани  от община Белене, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

В изпълнение на § 12,ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК,  в община Белене са предприети мерки за въвеждане на комплексно административно обслужване от 25.март 2015 г.

Във връзка с прекратяване  на практиката общината да изисква  документи и данни, издавани или налични  в администрацията, извършихме изменения в нормативните  актове, а именно в заявленията за административни и технически услуги, във Вътрешните правила за документооборота и административното обслужване в община Белене, стандартите за административно обслужване. 

Община   Б Е Л Е Н Е

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА И АДМИНИСТРАТИВНОТО

ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА  БЕЛЕНЕ

Раздел ІІІ.

Служебно    начало

Чл.85.(1) Община Белене извършва комплексно административно обслужване /КАО/ при техническа възможност за това със съдействието на съответните институции и организации, когато това не противоречи на законодателството на РБ.

(2). Когато в изпълнение на административната услуга са ангажирани две или по-вече структурни звена в общинската администрация, заявителят подава едно искане  в отдел „Център за информация и обслужване на гражданите”, който организира изпълнението по служебен път, съгласно чл.36 от АПК /Административно процесуален кодекс/.

(3). Служителите не могат да изискват предоставяне  на информация или документи, които са налични в община Белене, а ги осигуряват служебно за нуждите на съответното производство.

(6).Формата на заявленията/исканията, редът и сроковете за отстраняване на недостатъците  в тях, препращането им на компетентен орган, сроковете за извършването на административните услуги, както и другите въпроси свързани с издаването на актовете във връзка с административното обслужване, са в съответствие с глава пета, раздел І от АПК /Административнопроцесуален кодекс/.

Чл.86. При комплексно административно обслужване, всички услуги  се предлагат само като обикновени /не се предлагат бързи и експресни/. Това е продиктувано от факта, че някои от документите  ще се набавят по служебен път, а това  води до забавяне на преписката.

Чл.87. Цената на комплексната услуга се определя като сбор от таксите/цените на отделните услуги определени от ОбС  Белене с „Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги в община Белене”, включително и цената на куриерска услуга, ако се ползва такава.

Информация във връзка с предоставянето на комплексни  административни услуги, можете да получите в „ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ” в община Белене  на тел. 0658/3 11 92/; 0658/3 10 22/; 0658/3 10 61/ в.103; 118, както и по електронната  поща на Общината.

Административни услуги, предоставяни от община Белене, в чиито процедури няма да  се изискват документи, издавани от общината

Образци на документи за сваляне