Съобщение за набиране на индикативни ценови оферти за СМР на обект: „Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Белене“

Съобщение за набиране на индикативни оферти КС и Проект! на Техническа спецификация

» Read more